ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

 

ข้อมูนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
ที่ ระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
1 ปวช. 1/1 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ 16 16 32
2 ปวช. 1/2 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 10 4 14
3 ปวช. 1/3 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ช่างเกษตร 10 0 10
4 ปวช. 1/4 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ผลิตสัตว์น้ำ 10 8 18
5 ปวช. 1/5 อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ 30 0 30
6 ปวช. 1/6 พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   12 18 30
7 ปวช. 1/7 พาณิชยกรรม การบัญชี   0 15 15
8 ปวช. 1/8 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 15 0 15
9 ปวช. 1/9 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 2 0 2
               
10 ปวช. 2/1 เกษตรกรรม พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ 4 4 8
11 ปวช. 2/2 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 0 4 4
12 ปวช. 2/3 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ช่างเกษตร 5 0 5
13 ปวช. 2/4 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ผลิตสัตว์น้ำ 7 0 7
14 ปวช. 2/5 เกษตรกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ 11 0 11
15 ปวช. 2/6 อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   6 8 14
16 ปวช. 2/7 พาณิชยกรรม การบัญชี   0 0 0
17 ปวช. 2/8 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 3 0 3
18 ปวช. 2/9 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ 6 4 10
               
19 ปวช. 3/1 เกษตรกรรม พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ 13 10 23
20 ปวช. 3/2 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 6 1 7
21 ปวช. 3/3 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ช่างเกษตร 3 0 3
22 ปวช. 3/4 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ผลิตสัตว์น้ำ 6 0 6
23 ปวช. 3/5 เกษตรกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ 11 0 11
24 ปวช. 3/6 อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2 3 5
25 ปวช. 3/7 พาณิชยกรรม การบัญชี   0 6 6
26 ปวช. 3/8 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ 0 1 1
               
27 ปวส. 1/1 เกษตรกรรม พืชศาสตร์ พืชสวน 6 3 9
28 ปวส. 1/2 เกษตรกรรม เกษตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีข้าว 5 0 5
29 ปวส. 1/3 เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 5 3 8
30 ปวส. 1/4 ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป 14 0 14
31 ปวส. 1/5 บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 3 3 6
32 ปวส. 1/6 บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี 0 0 0
33 ปวส. 1/7 เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 15 0 15
34 ปวส. 1/8 เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 23 0 23
               
35 ปวส. 2/1 เกษตรกรรม พืชศาสตร์ พืชสวน 2 0 2
36 ปวส. 2/2 เกษตรกรรม เกษตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีข้าว 3 4 7
37 ปวส. 2/3 เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 8 8 16
38 ปวส. 2/4 ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป 3 0 3
39 ปวส. 2/5 บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี 0 0 0
40 ปวส. 2/6 เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 12 0 12
41 ปวส. 2/7 เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 0 0 0
42 ปวส. 2/8 เกษตรกรรม พืชศาสตร์ พืชสวน 0 0 0
43 ปวส. 2/9 เกษตรกรรม เกษตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีข้าว 12 3 15
44 ปวส. 2/10 บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 2 5 7
รวมทั้งหมด 432