ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

 

ข้อมูนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
ที่ ระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
1 ปวช. 1/1 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ 10 14 24
2 ปวช. 1/2 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 6 5 11
3 ปวช. 1/3 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ช่างเกษตร 13 0 13
4 ปวช. 1/4 อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ 30 0 30
5 ปวช. 1/5 พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   5 15 20
6 ปวช. 1/6 พาณิชยกรรม การบัญชี   0 15 15
7 ปวช. 1/7 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 8 0 8
8 ปวช. 2/1 เกษตรกรรม พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ 15 15 30
9 ปวช. 2/2 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 9 1 10
10 ปวช. 2/3 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ช่างเกษตร 7 0 7
11 ปวช. 2/4 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ผลิตสัตว์น้ำ 9 6 15
12 ปวช. 2/5 เกษตรกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ 20 0 20
13 ปวช. 2/6 อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   9 16 25
14 ปวช. 2/7 พาณิชยกรรม การบัญชี   0 13 13
15 ปวช. 2/8 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 11 0 11
16 ปวช. 3/1 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ 5 4 9
17 ปวช. 3/2 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 0 1 1
18 ปวช. 3/3 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ช่างเกษตร 3 0 3
19 ปวช. 3/4 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ผลิตสัตว์น้ำ 6 0 6
20 ปวช. 3/5 อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ 8 0 8
21 ปวช. 3/6 พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   5 7 12
22 ปวช. 3/7 พาณิชยกรรม การบัญชี   0 0 0
23 ปวช. 3/8 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 3 2 5
24 ปวส. 1/1 เกษตรกรรม พืชศาสตร์ พืชสวน 9 9 18
25 ปวส. 1/2 เกษตรกรรม เกษตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีข้าว 3 2 5
26 ปวส. 1/3 เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 2 0 2
27 ปวส. 1/4 ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป 4 5 9
28 ปวส. 1/5 บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 3 4 7
29 ปวส. 1/6 บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี 0 0 0
30 ปวส. 1/7 เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 22 0 22
31 ปวส. 2/1 เกษตรกรรม พืชศาสตร์ พืชสวน 5 3 8
32 ปวส. 2/2 เกษตรกรรม เกษตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีข้าว 5 0 5
33 ปวส. 2/3 เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 5 3 8
34 ปวส. 2/4 ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป 12 0 12
35 ปวส. 2/5 บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 2 2 4
36 ปวส. 2/6 บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี 0 0 0
37 ปวส. 2/7 เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 6 0 6
38 ปวส. 2/8 เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 15 0 15
รวมทั้งหมด 417