ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

 

ข้อมูนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
ที่ ระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
1 ปวช. 1/1 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ 10 18 28
2 ปวช. 1/2 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 3 5 8
3 ปวช. 1/3 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ช่างเกษตร 2 0 2
4 ปวช. 1/4 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ผลิตสัตว์น้ำ 4 4 8
5 ปวช. 1/5 อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ 17 0 17
6 ปวช. 1/6 อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ 17 1 18
7 ปวช. 1/7 พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   5 10 15
8 ปวช. 1/8 พาณิชยกรรม การบัญชี   0 17 17
9 ปวช. 1/9 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 7 0 7
10 ปวช. 1/10 สช.     13 11 24
11 ปวช. 2/1 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ 6 9 15
12 ปวช. 2/2 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 5 5 10
13 ปวช. 2/3 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ช่างเกษตร 10 0 10
14 ปวช. 2/4 เกษตรกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ 12 0 12
15 ปวช. 2/5 อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   4 10 14
16 ปวช. 2/6 พาณิชยกรรม การบัญชี   0 10 10
17 ปวช. 2/7 พาณิชยกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 5 0 5
18 ปวช. 2/8 สช.     7 12 19
19 ปวช. 3/1 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ 9 12 21
20 ปวช. 3/2 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 9 0 9
21 ปวช. 3/3 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ช่างเกษตร 3 0 3
22 ปวช. 3/4 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ผลิตสัตว์น้ำ 1 4 5
23 ปวช. 3/5 อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ 14 0 14
24 ปวช. 3/6 พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   7 12 19
25 ปวช. 3/7 พาณิชยกรรม การบัญชี   0 11 11
26 ปวช. 3/8 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 4 0 4
27 ปวส. 1/1 เกษตรกรรม พืชศาสตร์ พืชสวน 4 6 10
28 ปวส. 1/2 เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 0 0 0
29 ปวส. 1/3 ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป 5 1 6
30 ปวส. 1/4 บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 4 4 8
31 ปวส. 1/5 เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 27 0 27
32 ปวส. 2/1 เกษตรกรรม พืชศาสตร์ พืชสวน 13 10 23
33 ปวส. 2/2 เกษตรกรรม เกษตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีข้าว 0 0 0
34 ปวส. 2/3 เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 5 0 5
35 ปวส. 2/4 ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป 4 2 6
36 ปวส. 2/5 บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 3 2 5
37 ปวส. 2/6 บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี 0 0 0
38 ปวส. 2/7 เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 8 0 8
39 ทล.บ. เกษตรกรรม เทคโนโลยีการผลิตพืช พืชไร่ 11 2 13
40 ทล.บ. เกษตรกรรม เทคโนโลยีการผลิตพืช พืชสวน 5 2 7
รวมทั้งหมด 443