ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : http://phichit.mol.go.th/?id=1


© 2017 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร, สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.