วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือแบบฟอร์มเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ-2565

แบบฟอร์ แคสโฟร์case-flow-2565-ฟอร์ม

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ตค 2562-มค 2563