วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรายงานการวิจัยhttps://drive.google.com/open?id=0B09K722mxy89M2Ewbk9QbjhXcnM