วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการการบริการวิชาชีพhttps://drive.google.com/open?id=0B09K722mxy89VDFKdjNzeE9GT2c