วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการการระดมทรัพยากรhttps://drive.google.com/drive/folders/0B09K722mxy89Zm42NUlTcHpIcDA?usp=sharing