ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

 

ข้อมูนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
ที่ ระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
1 ปวช. 3/1 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์      
2 ปวช. 3/2 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์      
3 ปวช. 3/3 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ช่างเกษตร      
4 ปวช. 3/4 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ผลิตสัตว์น้ำ      
5 ปวช. 3/5 อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์      
6 ปวช. 3/6 พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        
7 ปวช. 3/7 พาณิชยกรรม การบัญชี        
8 ปวช. 3/8 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์      
9 ปวช. 2/1 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ 10 18 28
10 ปวช. 2/2 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 3 5 8
11 ปวช. 2/3 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ช่างเกษตร 2 0 2
12 ปวช. 2/4 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ผลิตสัตว์น้ำ 4 4 8
13 ปวช. 2/5 อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ 17 0 17
14 ปวช. 2/6 อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ 17 1 18
15 ปวช. 2/7 พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   5 10 15
16 ปวช. 2/8 พาณิชยกรรม การบัญชี   0 17 17
17 ปวช. 2/9 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 7 0 7
18 ปวช. 2/10 สช.     13 11 24
19 ปวช. 3/1 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ 6 9 15
20 ปวช. 3/2 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 5 5 10
21 ปวช. 3/3 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ช่างเกษตร 10 0 10
22 ปวช. 3/4 เกษตรกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ 12 0 12
23 ปวช. 3/5 อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   4 10 14
24 ปวช. 3/6 พาณิชยกรรม การบัญชี   0 10 10
25 ปวช. 3/7 พาณิชยกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 5 0 5
26 ปวช. 3/8 สช.     7 12 19
27 ปวส. 1/1 เกษตรกรรม พืชศาสตร์ พืชสวน      
28 ปวส. 1/2 เกษตรกรรม เกษตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีข้าว      
29 ปวส. 1/3 เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์      
30 ปวส. 1/4 ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป      
31 ปวส. 1/5 บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน      
32 ปวส. 1/6 บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี      
33 ปวส. 1/7 เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์      
34 ปวส. 2/1 เกษตรกรรม พืชศาสตร์ พืชสวน 4 6 10
35 ปวส. 2/2 เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 0 0 0
36 ปวส. 2/3 ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป 5 1 6
37 ปวส. 2/4 บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 4 4 8
38 ปวส. 2/5 เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ 27 0 27
39 ทล.บ. เกษตรกรรม เทคโนโลยีการผลิตพืช พืชไร่ 11 2 13
40 ทล.บ. เกษตรกรรม เทคโนโลยีการผลิตพืช พืชสวน 5 2 7
รวมทั้งหมด