ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรครูและผู้บริหาร จำแนกตามเพศ ตำแหน่ง และระดับการศึกษา
ฝ่าย/แผนก จำนวน ตำแหน่ง ระดับการศึกษา รวม
ชาย หญิง คศ4 คศ3 คศ2 คศ1 ครูผู้ช่วย ปริญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่า
ฝ่ายบริหาร 2 1 2 1 2 1 3
แผนกวิชาพืชศาสตร์ 4 3 1 5 1 1 5 1 7
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 6 1 1 3 3 1 5 1 7
แผนกวิชาประมง 1 2 1 3 3 3
แผนกวิชาช่างกลเกษตร 3 1 1 1 2 1 3
แผนกวิชาธุรกิจเกษตร 1 5 2 2 2 3 3 6
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 1 1 1 1
แผนกวิชาสามัญฯ 3 1 1 2 1 2 2 4
ข้าราชการพลเรือน 0
พนักงานราชการ 0 2 2 2
ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 0
ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 0
ครูจ้างสอน 4 1 5 5
รวม 25 16 2 16 14 4 0 2 21 18 0 41

ข้อมูลบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จำแนกตามหน้าที่และเพศ
ชาย หญิง รวม
ธุรการ 3 3
พัสดุ 1 1
การเงินและบัญชี 1 1
ทะเบียน-วัดผล 2 2
ครูพี่เลี้ยง 1 1 2
แม่บาน 1 1
แม่ครัว 1 1
พนักงานบริหารทั่วไป 0
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา 2 2
พนักงานขับเครื่องจักรกลกลาง 0
ช่างเครื่องยนต์ 1 1
พนักงานบริการอัดสำเนา 0
พนักงานรับโทรศัพท์ 0
พนักงานขาย 1 1 2
หัวหน้าหมวดสถานที่ 0
พนักงานภารโรง 0
คนงานเกษตร 5 3 8
ยาม 2 2
รวม 12 14 26

 


© 2017 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร, สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.